Regulamin kina w MCK Radłów

I. Część ogólna

 1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
 2. Kręgielnia czynna jest od czwartku do niedzieli.
 3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
 6. Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
 8. a) Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 9. b) Przebywania zwierząt,
 10. c) Wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej
  z obiektu.
 12. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.
 13. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

II. Zasady korzystania z kręgielni

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
 3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 4. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni.
 5. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje pozostawiamy na stoliku.
 6. Zakazuję się wchodzenia na tory.
 7. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu).
 8. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
 9. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem).
 10. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma belka (sweet) powinna być niewidoczna.
 11. Przy podniesionych rynnach (bumper-ach) mogą grać dzieci do 10 lat.
 12. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
  1. Wychodzenia poza lokal kręgielni w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle.
  2. Wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  3. Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  4. Wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
  5. Wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
  6. Spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  7. Niszczenia wyposażenia, urządzeń.
  8. Wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
  9. Nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
 1. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 2. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.  Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
 1. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
 3. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 1. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
 2. Rzut następuje tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest zabronione.
 3. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika lokalu.

III. Odpowiedzialność i kary

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. Kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel kręgielni można odebrać w Recepcji do 30 dni, po ich upływie rzeczy będą wyrzucane.
 3. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Kręgielni nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
 4. Kręgielnia zastrzega sobie żądania kary umownej w wysokości 200 zł za rzucenie, w seep lub rzut na wyłączonym torze.
 5. Doprowadzenie do złamania seep-a jest równoznaczne z zapłatą kary 2500 zł.
 6. Kręgielnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

IV. Rezerwacja torów bowlingowych

 1. Rezerwacja gry w bowling odbywa się za pośrednictwem strony internetowej mck.kulturaradlow.pl lub osobiście w kasie kręgielni.
 2. Gra rozpoczyna się o pełnych godzinach.
 3. Nieobecność osoby rezerwującej do 10 minut po ustalonej godzinie powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość ponownego sprzedaży toru.
 4. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
 5. Rezerwujący może zgłosić do godziny przez planowaną grą rezygnację, zwrot kosztów nastąpi przelewem do 3 dni roboczych na konto kupującego. W przypadku braku informacji o rezygnacji, poniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
 6. Kręgielnia nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.
 7. Kasa kręgielni czynna jest na pół godziny przed pierwszą zaplanowaną grą danego dnia i jest zamykana pół godziny przed zamknięciem kręgielni.
 8. Kasjer może odmówić sprzedaży rezerwacji w następujących przypadkach:
 • gdy następuje uzasadnione podejrzenie, że klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów lub pracowników kina;
 • gra została odwołana z przyczyn zależnych lub niezależnych od kręgielni;
 1. Wystawienie faktury do paragonu możliwe jest tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się numer NIP nabywcy.
 2. Przed zakupieniem rezerwacji gry należy zgłosić chęć otrzymania faktury i podać numer NIP.
 3. Faktura do paragonu z numerem NIP może być wystawiona w okresie do 30 dni od daty zakupu.
 4. Jeśli nabywca nie prosi o wystawienie faktury i nie podaje numeru NIP, otrzymuje paragon bez wpisanego numeru NIP.
 5. Aby dokonać rezerwacji on-line, należy:
 • złożyć zamówienie on-line zawierające: datę i godzinę gry, kompletnie wypełniony formularz danych, w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość;
 • dokonać zapłaty za zamówienie przelewem bankowym lub kartą płatniczą;
 • upewnić się czy otrzymano potwierdzenie realizacji transakcji, na wskazany przez osobę kupującą adres e-mail.
 1. Przed zakupem rezerwacji on-line należy zapoznać się i zaakceptować “Regulamin  kręgielni” dostępny na stronie internetowej mck.kulturaradlow.pl.
 2. Płatności za rezerwację on-line należy dokonać w ciągu 30 minut od momentu dokonania rezerwacji.
 3. W przypadku nie wniesienia opłaty w ciągu 30 minut rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez kręgielnię.
 5. Cennik kręgielni dostępny na stronie internetowej zawierają podatek VAT.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż rezerwacji gry w browling w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Jeśli osoba kupująca zaznaczyła w systemie okienko „Faktura VAT-Tak”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty Przelewy24.
 8. Serwis Przelewy24 jest Krajową Instytucją Płatniczą posiadającą zezwolenie na świadczenie usług płatniczych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru UKNF pod numerem IP24/2014.
 9. Kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 10. Kręgielnia zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyny.
 1. Cennik 

Aktualny cennik biletów zamieszczony jest na stronie internetowej kręgielni www.mck.kulturaradlow.pl  oraz dostępny jest w kasie kręgielni.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Akceptując warunki sprzedaży i rezerwacji Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Kino danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 2. Kręgielnia Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników strony internetowej www.mck.kulturaradlow.pl oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych danych.
 3. Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą.
 4. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w portalu zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Rejestracja w Portalu nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi rezerwacji i zakupu biletów. W celu ułatwienia skorzystania z usług dostępnych na Portalu, przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Portalu. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Kino Gminnego Centrum Kultury w Radłowie wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.
 6. Na potrzeby świadczenia usług na Portalu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: imię, nazwisko, adres e-mail i telefon. Dodatkowo na Portalu zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Portal.
 7. Administratorem Kręgielni w Radłowie jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Pl. Kościuszki 3, 33-130 Radłów, który reprezentowany jest przez Dyrektora.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Piekarz, kontakt: tel. 14/6782036, mail:iod@kulturaradlow.pl.
 9. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Kręgielnia Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług.
 10. Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Portalu, może się zwrócić bezpośrednio do Kręgielni Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.
 11. W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Portalu, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@kulturaradlow.pl, nr tel. 14/6782036.
 12. Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.
 13. Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła, służących do logowania na Portalu, należy niezwłocznie skontaktować się z Kinem.
 14. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Kręgielnia Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.
 15. Udostępnianie danych osobowych. Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Portalu osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.
 16. Ze względów technicznych Kręgielnia Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemie sprzedaży i rezerwacji biletów bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
 17. Ochrona transmisji. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia
  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2020, poz. 287 ze zm., oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2020 r.

Bowling to dobra zabawa, więc baw się razem z nami przestrzegając ustalonych zasad!

x