Regulamin kina w MCK Radłów

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kina w Radłowie.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Kina zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Wstęp do Kina jest możliwy jedynie za okazaniem ważnego biletu uprawniającego do uczestnictwa w seansie lub wydarzeniu odbywającym się na sali Kina.
 3. Bilet ważny jest tylko dla jednej osoby i jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 6. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. Na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku zezwala się pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 8. Za osoby małoletnie, przebywające na terenie Kina lub uczestniczące w seansie czy wydarzeniu odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą stosownie do właściwych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni/przedstawiciele ustawowi.
 9. Na terenie Kina zabrania się:
 • spożywania alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i innych używek;
 • wnoszenia przedmiotów i substancji niebezpiecznych, które mogą zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych osób;
 • niszczenia mienia;
 • zachowań obraźliwych, niekulturalnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w tym głośnego zachowania zakłócającego odbiór seansu/wydarzenia.
 1. W trakcie seansu filmowego dodatkowo zabrania się:
 • dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2019 poz. 1231 ze zm.). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na policję;
 • korzystania z telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, kamer podczas projekcji filmów;
 • korzystania z urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
 1. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
 2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na sali kina lub na jego terenie. Rzeczy te będą pozostawione w kasie kina przez okres 30 dni, po ich upływie pozostawione rzeczy będą wyrzucane.
 3. Po zakończeniu seansu/wydarzenia uprasza się o pozostawienie na sali kina porządku oraz czystości. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na policję.
 4. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na stronie internetowej i gablotach kina. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędy w terminarzach podawanych w innych mediach bądź prasie lokalnej.
 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie zakupu biletów można uzyskać na stronie internetowej www.mck.kulturaradlow.pl lub pod numerem telefonu 783241619 lub osobiście w kasie kina.
 1. ZAKUP BILETÓW
 1. Bilety można nabyć:
 1. Kasa kina czynna jest na pół godziny przed pierwszym zaplanowanym seansem danego dnia i jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 2. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu w następujących przypadkach:
 • gdy następuje uzasadnione podejrzenie, że klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów lub pracowników kina;
 • seans/wydarzenie zostało odwołane z przyczyn zależnych lub niezależnych od kina;
 • osoba chcąca kupić bilet nie spełnia, określonych przez dystrybutora filmu, kategorii wiekowych.
 1. Wystawienie faktury do paragonu możliwe jest tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się numer NIP nabywcy.
 2. Przed zakupieniem biletów w kasie należy zgłosić chęć otrzymania faktury i podać numer NIP.
 3. Faktura do paragonu z numerem NIP może być wystawiona w okresie do 30 dni od daty zakupu.
 4. Jeśli nabywca nie prosi o wystawienie faktury i nie podaje numeru NIP, otrzymuje paragon bez wpisanego numeru NIP.
 5. Aby dokonać zakupu biletów on-line, należy:
 • złożyć zamówienie on-line zawierające: datę i godzinę wybranego seansu, kompletnie wypełniony formularz danych, w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów;
 • dokonać zapłaty za zamówienie przelewem bankowym lub kartą płatniczą;
 • upewnić się czy otrzymano potwierdzenie realizacji transakcji, na wskazany przez osobę kupującą adres e-mail.
 1. Przed zakupem biletu on-line należy zapoznać się i zaakceptować “Regulamin  kina” dostępny na stronie internetowej www.mck.kulturaradlow.pl.
 2. Płatności za bilety należy dokonać w ciągu 30 minut od momentu dokonania rezerwacji.
 3. W przypadku nie wniesienia opłaty w ciągu 30 minut rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez kino.
 5. Ceny biletów oferowanych przez kino na stronie internetowej zawierają podatek VAT.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. W systemie sprzedaży biletów on-line istnieje możliwość zakupu biletów normalnych, i ulgowych.
 8. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na dany seans – należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego.
 9. Jeśli osoba kupująca zaznaczyła w systemie okienko „Faktura VAT-Tak”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty Przelewy24.
 10. Serwis Przelewy24 jest Krajową Instytucją Płatniczą posiadającą zezwolenie na świadczenie usług płatniczych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru UKNF pod numerem IP24/2014.
 11. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 12. Kino zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 1. WYDRUK/ODBIÓR BILETÓW ZAKUPIONYCH ON-LINE
 1. Każda transakcja zakupu biletów on-line dla osób indywidualnych otrzyma swój numer.
 2. Każda osoba kupująca bilet otrzyma go drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w celu samodzielnego wydrukowania.
 3. Wydruk potwierdzający zakup biletów na seans lub podgląd biletu na telefonie należy okazać bileterowi przed wejściem na salę kinową.
 4. Bilety zakupione on-line można również odebrać w kasie kina, lecz nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem seansu.
 5. Przy odbiorze biletów zakupionych on-line należy podać nazwisko oraz numer biletu otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail.
 6. Osobisty numer biletu należy zachować w tajemnicy. Kino nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.
 1. CENNIK
 1. Aktualny cennik biletów oraz dostępne zniżki wraz z zasadami korzystania z nich zawiera cennik zamieszczony na stronie internetowej kina www.mck.kulturaradlow.pl  oraz dostępny w kasie kina.
 2. Klient chcący obejrzeć seans na podstawie biletu zniżkowego jest zobowiązany udokumentować prawo do skorzystania ze zniżki stosownym ważnym i oryginalnym dokumentem.
 3. W przypadku niemożności udokumentowania prawa do zniżki klient jest zobowiązany do wymiany w kasie kina biletu zniżkowego na bilet normalny za odpowiednią dopłatą.
 4. Prawo do biletu ulgowego przysługuje:
 • dzieciom i młodzieży szkolnej,
 • studentom do 26 roku życia,
 • seniorom od 60 roku życia.
 1. Prawo do biletu nieodpłatnego przysługuje:
 • dzieciom w wieku do lat 3 nie zajmującym samodzielnego miejsca.
 1. BILETY GRUPOWE
 1. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 15 osobowych i większych. Bezpłatne wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne jest od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
 • wiek przedszkolny; grupa 10 podopiecznych do 7-go roku życia – 2 opiekunów;
 • wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun;
 • wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun;
 • grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.
 1. ZWROTY BILETÓW
 1. Zwrot biletu możliwy jest w przypadku nieodbycia się seansu z przyczyn leżących po stronie kina.
 2. Bilety zakupione przez internet nie podlegają zwrotowi na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta „prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi”.
 3. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak paragonu, brak potwierdzenia dokonania płatności przez bank lub z przyczyn nie leżących po stronie kina np. po częściowym udziale w wydarzeniu.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Akceptując warunki sprzedaży i rezerwacji Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Kino danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 2. Kino Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników strony internetowej www.mck.kulturaradlow.pl oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych danych.
 3. Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą.
 4. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w portalu zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Rejestracja w Portalu nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi rezerwacji i zakupu biletów. W celu ułatwienia skorzystania z usług dostępnych na Portalu, przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Portalu. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Kino Gminnego Centrum Kultury w Radłowie wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.
 6. Na potrzeby świadczenia usług na Portalu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: imię, nazwisko, adres e-mail i telefon. Dodatkowo na Portalu zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Portal.
 7. Administratorem Kina w Radłowie jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Pl. Kościuszki 3, 33-130 Radłów, który reprezentowany jest przez Dyrektora.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Piekarz, kontakt: tel. 14/6782036, mail:iod@kulturaradlow.pl.
 9. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Kino Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług.
 10. Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Portalu, może się zwrócić bezpośrednio do Kina Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.
 11. W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Portalu, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@kulturaradlow.pl, nr tel. 14/6782036.
 12. Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.
 13. Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła, służących do logowania na Portalu, należy niezwłocznie skontaktować się z Kinem.
 14. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Kino Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.
 15. Udostępnianie danych osobowych. Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Portalu osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.
 16. Ze względów technicznych Kino Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemie sprzedaży i rezerwacji biletów bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
 17. Ochrona transmisji. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2020, poz. 287 ze zm., oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2020 r.
x